دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   مطیع نصرآبادی

پست الکترونیکی : a-moti@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه بیوالکتریک ورئیس شاخه های کارشناسی مهندسی پزشکی

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1384/08/01

علی مطیع نصرآبادی

علی مطیع نصرآبادی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^